banner-ofiary-2 W

Ofiary na kościół

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym zborownikom i sympatykom za ofiarność. Bez tego praktycznego wymiaru okazywania wdzięczności Bogu, nasz zbór nie mógłby funkcjonować.

Dziesięciny i inne ofiary przeznaczane są na utrzymanie i modernizację budynku, działalność poszczególnych służb, utrzymanie pracowników oraz działalność charytatywną. Finanse zboru kontrolowane są przez Komisję Finansową i Radę Starszych. Na początku roku na tablicy ogłoszeń wywieszane jest sprawozdanie finansowe za rok poprzedni, dostępne dla wszystkich wiernych.

Ofiary i dziesięciny można przekazać:

  • podczas kolekty na niedzielnym nabożeństwie
  • osobiście – wpłacając do kasy zboru w sekretariacie
  • wpłacając na konto zboru:

Nr konta: 69 1020 1156 0000 7202 0054 9154
Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Stołeczny, ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa

Ulgi i odliczenia

Istniej możliwość odliczenia od podatku ofiar (darowizn) składanych na rzecz Kościoła. Ofiary te muszą zostać wpłacone na konto zboru i posiadać odpowiedni tytuł wpłaty:

  • „Darowizna na cele kultu religijnego”
Ofiary składane na ten cel mogą zostać wykorzystane na szeroko pojętą działalność zboru. Osoba wpłacająca może w dopisku zaznaczyć na co konkretnie darowizna ma być przekazana, np. „darowizna na cele kultu religijnego – służba więzienna (lub inna, według uznania darczyńcy)”, „darowizna na cele kultu religijnego – remont kawiarenki” itp.

Łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć 6% dochodu. Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy zboru.

  • „Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła”

Ofiary składane na ten cel przeznaczane są na dofinansowania obozów dzieci i młodzieży, wsparcie finansowe potrzebujących itp. Osoba chcąca wspomóc zbór tego rodzaju darowizną powinna wcześniej zawrzeć z pastorem umowę, na co mają być przeznaczone te środki. Zbór zobowiązany jest bowiem, najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, do przedstawienia pisemnego sprawozdania dotyczącego jej wykorzystania.

Darowizny przekazywane na działalność charytatywno-opiekuńczą przez osoby fizyczne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania, tj. można je odliczyć bez limitu od podstawy opodatkowania. Aby to uczynić należy spełnić dwa warunki:

  • wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy zboru
  • dysponować sprawozdaniem dotyczącym wykorzystania przekazanych środków (po upływie dwóch lat od momentu przekazania darowizny).

Istnieje też możliwość odliczania darowizn wpłacanych na Kościół przez osoby prawne, ale w tym wypadku odsyłamy naszych miłych dobroczyńców do swoich księgowych po szczegółowe informacje.